Integritetspolicy

På VIASALES värnar vi om din personliga integritet. Hos oss hanteras personuppgifterna på ett varsamt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

VIASALES är personuppgiftsansvarigt för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för verksamheten. All insamling och behandling av personuppgifter som vi företar sker i enlighet med denna integritetspolicy och dataskyddsförordningen (EU 2016/679, ”GDPR”).

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person är en personuppgift. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress samt fotografier.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Det kan exempelvis vara registrering, organisering, lagring och överföring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar VIASALES in och hur behandlas de

VIASALES samlar in följande uppgifter om dig: personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt övriga uppgifter som du väljer att lämna till oss.

VIASALES ändamål med personuppgiftsbehandlingen

VIASALES samlar in uppgifter om dig för att kommunicera gällande information om vårt företag och våra tjänster (marknadsföringssyfte). Vid redan etablerade kundkontakter använder vi de insamlade uppgifterna för att följa upp kundnöjdheten samt för att kunna hantera kundserviceärenden. Det inkluderar även en möjlighet för VIASALES att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för samtliga av våra kunder.

Rättsliga grunder för behandlingen

VIASALES personuppgiftsbehandling sker antingen med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och därigenom också upprätthålla en god affärsrelation (främst vid marknadsföring).

Behandling av personuppgifter kan även vara nödvändig för att VIASALES ska kunna fullgöra en avtalsförpliktelse och uppfylla våra åtaganden som vi har gentemot dig som kund.

I vissa fall kan VIASALES personuppgiftsbehandling ske efter inhämtande av samtycke från dig. Du har dock rätt att återkalla ditt samtycke. Läs mer om det nedan.

Hur länge lagras uppgifterna

För det fall vår behandling grundas på en intresseavvägning behandlas dina personuppgifter som huvudregel endast under den tid som de behövs för ärendet i fråga.

Vid fullgörande av en avtalsförpliktelse behandlas dina personuppgifter som utgångspunkt endast under den tid de behövs för att administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter samt fullgöra vår åtaganden i enlighet med avtalet. För personuppgiftsbehandling som baseras på ditt samtycke sker det till dess att du återkallar ditt samtycke. För behandling som sker för marknadsföringsändamål har rätt att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss, varpå vi omedelbart upphör med vår behandling av dina personuppgifter.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

VIASALES vidtar de adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en god skyddsnivå och att motverka att insamlade personuppgifter kan missbrukas, gå förlorade eller att obehöriga får tillgång till dem.

Den registrerades rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter som du har när VIASALES samlar in och behandlar dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta VIASALES (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till de personuppgifter som behandlas av VIASALES. Det inbegriper även en rätt att få ut kopior av de personuppgifter som vi behandlar om dig och för vilka ändamål. Om begäran sker upprepade gånger förbehåller sig VIASALES rätten att ta ut en skälig avgift för att administrera sådant begärande. VIASALES förbehåller sig likväl rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga, vilket även inbegriper möjligheten för dig att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du kan när som helst återkalla hela eller delar av ditt samtycke som du har lämnat till VIASALES. Du kan likaså invända mot att dina personuppgifter behandlas för något eller samtliga ändamål ovan.

Rätt till radering och begränsning

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan exempelvis vara om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet som fanns när uppgifterna samlades in. Begäran om radering av uppgifter kan även ske ifall de behandlas i strid med gällande lagstiftning. VIASALES förbehåller sig rätten att neka begäran om radering, då det föreligger legala skyldigheter som hindrar en sådan åtgärd. Fortsatt behandling av dina personuppgifter, trots begäran om radering, kan likväl vara nödvändig för att VIASALES ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har också rätt att få den för dig aktuella personuppgiftsbehandlingen begränsad. Om du exempelvis bestrider att de uppgifter som vi behandlar om dig stämmer, kan du begära en begränsad behandling av personuppgifterna i fråga till dess att VIASALES utrett hurivida uppgifterna är riktiga eller ej.

Rätt att inge klagomål

Du kan när som helst framföra klagomål till Datainspektionen avseende VIASALES behandling av dina personuppgifter.

Tredjepartsöverföring av personuppgifter

VIASALES delar dina personuppgifter med de som för vår räkning behandlar uppgifterna, s.k. personuppgiftsbiträden. Det sker dock endast för de ändamål som uppgifterna har samlats in och enligt våra instruktioner.

Överföring av personuppgifter till tredje land

VIASALES strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, och omfattar även våra leverantörer och samarbetspartners som i sin tur behandlar dina personuppgifter. I vissa fall kan det dock vara påkallat att överföra dina personuppgifter till ett land utanför detta område om vi exempelvis delar uppgifterna med ett personuppgiftsbiträde som är etablerat eller lagrar informationen utanför EU/EES.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar VIASALES alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå.

Personuppgifter I samband med ansökan om anställning

För det fall du skickar in en ansökan om anställning hos VIASALES, behandlas de så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med uppgifterna. Om VIASALES ämnar fortsätta lagra dina personuppgifter efter avslutad rekryteringsprocess, kommer vi i så fall att inhämta ditt samtycke för detta.

Ändringar I denna integritetspolicy

VIASALES förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i denna integritetspolicy. Samtliga ändringar kommer att offentliggöras på vår hemsida.

Kontaktuppgifter till VIASALES

Om du vill komma i kontakt med VIASALES med anledning av vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:

VIASALES AB
Hammarbybacken 27, 120 30 Stockholm
Tel: 08 408 03 900
E-post: [email protected]